Głosowanie przez Pełnomocnika – wzory dokumentów

7 listopada mija termin do kiedy należy zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika w wyborach samorządowych. Poniżej wzory dokumentów potrzebne do pomyślnego załatwienia sprawy:

Pełnomocnictwo wzór – DOCX

Pełnomocnictwo wzór – PDF

Zgoda pełnomocnika wybory – DOCX

Zgoda pełnomocnika wybory – PDF

 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają osoby które posiadają orzeczenie:

 

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 • a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
 • oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

 

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

 

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • domach studenckich i ich zespołach,
 • wyborcy głosujący korespondencyjnie.

 

Pełnomocnikiem może być:

osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo można przyjąć od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej co najmniej jedną z nich jest osoba najbliższa: dzieci, rodzice, rodzeństwo lub też osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Pełnomocnikiem nie może być:

– osoba wchodząca w skład komisji obwodowej komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, – mąż zaufania tej komisji.

 

Zasady:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w imieniu wyborcy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, najpóźniej do 10 dnia przed dniem wyborów. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w urzędzie gminy lub miasta. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku. Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy (np. w mieszkaniu udzielającego pełnomocnictwa), jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, stosownego oświadczenia wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta w miejscu gdzie sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej jego pełnomocnik nie oddał głosu. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Wszystkie czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu, a także zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

 

UWAGA! Głosowanie przez pełnomocnika nie jest możliwe w sytuacji, gdy niepełnosprawny wyborca zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego.

 

Krok po kroku – jak głosować?

1. Najpóźniej 10 dni przed wyznaczoną datą wyborów wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

 

Wniosek powinien zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania (zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania),
 • wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę od osoby mającej być pełnomocnikiem,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

 

2. W dniu wyborów pełnomocnik udaje się do lokalu wyborczego, przedstawia tam pełnomocnictwo, a następnie, potwierdzając swoim podpisem, pobiera kartę (karty) do głosowania w imieniu wyborcy, który udzielił mu pełnomocnictwa.

 

UWAGA! Wyborca ma możliwość sprawdzenia, czy pełnomocnik wziął udział w głosowaniu. Pełnomocnik może zwrócić się do obwodowej komisji wyborczej o wydanie zaświadczenia o udziale w głosowaniu. Zaświadczenie takie podpisuje przewodniczący komisji, bądź jego zastępca.