Referendum 2015

6 września odbędzie się referendum ogólnokrajowe, w którym odpowiemy na pytania dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego. Czym jest referendum ogólnokrajowe? Na jakich zasadach jest przeprowadzane? Z jakich udogodnień mogą skorzystać wyborcy w trakcie głosowania? 


Referendum to forma głosowania, najbliższa odeałowi demokracji bezpośredniej, w której uprawnieni obywatele wyrażają swoją opinię w kwestii poddanej pod głosowanie. Jest to mechanizm sprawowania władzy przez Naród. Konstytucja RP z 1997 roku wsauje w art. 125 ust. 1, że głosowanie w formie referendum może byc przeprowadzone "w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa", nie dookreślając jednak, czego te sprawy mogą dotyczyć (z wyjątkiem referendum w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej, przekazującej niektóre kompetencje organów władzy państwowej organizacji lub organowi miedzynarodowemu). 

Referendum ogólnokrajowe jest zarządzane przez Sejm bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów, lub przez Prezydenta RP za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością glosów w obecności co najmniej polowy senatorów. Szczegółowe regulacje dotyczące tego typu głosowania zawiera ustwa z dnia 14 marca 2003 roku o refrendum ogólnokrajowym  (Dz. U. 2015, poz. 318). 

Aby referendum było ważne, musi wziąc w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania Uprawnieni obywtaele to osoby, które najpóxniej w dniu głosowani kończą 18 lat i nie są pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione. Za organizację oraz przeprowadzenie refrendum odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza. 

Rozstrzygnięcie w referendum następuje, jeżeli w odpowiedzi na postawione pytania oddano większość ważnych głosów pozytywnych albo negatywnych. 6 września na karcie do głosowania pojawią się trzy pytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej? 

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? 

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyśc podatnika? 

Na każde z pytań udzielamy odpowdzi popzez postawienie znaku "X" w kratce przy słowie "TAK" albo "NIE". 

Po ogloszeniu wyniku i zatwierdzeniu wazności rferendum przez Sąd Najwyższy właściwe organy państwowe mają 60 dni na podjęcie się realizacji postanowień referendum. 

Podczas referendum obowiązują wszelkie udogodnienia w glosowaniu, jak w przypadku wyborów, tj.: głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, zmiana lokalu wyborczego. Poza tym, w każdym lokalu referendalnym dostępn będą nakładki na kartę do głosowania przygotowane w alfabecie Braille'a. Wystarczy o nie poprosić członków komisji obwodowej. Lokale referendalne będą czynne w godzinach od 6:00 do 22:00. 

Polecamy lekturę PORADNIKA REFERENDALNEGO przygotowannego przez Fundację Batorego w ramach akcji "Masz Głos, Masz Wybór".